<rt id="ysiue"></rt>
<rt id="ysiue"></rt><rt id="ysiue"><xmp id="ysiue">
<rt id="ysiue"><optgroup id="ysiue"></optgroup></rt>
<acronym id="ysiue"></acronym>

Kültür

Xinjiang müzelerinde kültürel yenilik rüzgar?

14.03.2019

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan müzelerde ?u s?ralar yenilik rüzgarlar? esiyor. Bölgenin zengin tarihi ve kültürel birikimi de bu i?i fazlas?yla kolayla?t?r?yor. Su gibi akan zaman, tarihte izler b?rak?r. Asl?nda tarih ve medeniyet birbirinden ayr?lmayan ikizlere benzer. ?kizler, farkl? vücutlarda büyürken, birbirinin geçmi?ine tan?kl?k ederler. Eski ad? Bat? Bölgeleri olarak bilinen Xinjiang'?n köklü, zengin ve karma??k tarihinde özel bir medeniyet do?du. Bir Çinli akademisyen bu durumu ?öyle de?erlendiriyor:

"Dünyada köklü geçmi?e sahip, geni? topraklar? kaplayan, kendi sistemini olu?turan ve derin etki yaratan 4 kültür sisteminin bulundu?unu söyleyebiliriz. Bunlar; Çin, Hint ve ?slam kültürü ile Amerika-Avrupa k?talar?. Bu dördünün d???nda be?incisi yok. Ancak, dünyada bu dört kültür sisteminin kayna?t??? tek yer, Çin'deki Xinjiang bölgesidir. Xinjiang'?n benzerine ba?ka yerde rastlayamazs?n?z. "

Tarih boyunca dünyada sürekli de?i?imler meydana geldi, eskiden deniz olan bölgeler günümüzde kara parçalar?na dönü?tü. Bu durum, tarihi çok eskilere uzanan Xinjiang için de geçerli. Bölge çe?itli devletlerin zirveye ç?k???yla çökü?üne, milliyetlerin de?i?imine, ye?il alanlar?n denize dönü?mesine sahne oldu. Bölgedeki tarihi medeniyetlerin görkemi zamanla yitti, ancak geriye çok say?da kal?nt? kald?.

Günümüzde birçok ki?i, Xinjiang'da s?kça meydana gelen kurakl?k sorunu ve bölgenin co?rafi aç?dan d??a kapal? olmas?n? üzüntüyle izlerken, bu özel co?rafi konum ve do?al ortam sayesinde asl?nda çok say?da de?erli tarihi eser 1000 y?ld?r iyi korunuyor. Xinjiang'? kal?n bir kitaba benzetirsek, bölgedeki de?erli kal?nt?lar?n da bu kitab? aç?klayan ?ifreler oldu?unu söyleyebiliriz. Xinjiang, yeniden ke?fedilmeyi bekliyor.

?lkbaharla birlikte Xinjiang'?n merkezi Urumçi'de yer alan Xinjiang Müzesi de ziyaretçilerle t?kl?m t?kl?m. Müzenin birinci kat?ndaki hediyelik e?ya dükkan?n?n vitrinlerinde birbirinden ilgi çekici ürünler sat?lmakta. Müzede sergilenen eserlerin motifleriyle süslü gündelik e?yalar ve sevimli kuklalar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Xinjiang Müzesi'nin en önemli eserlerinden biri olan Çin'in Han Hanedan?'ndan kalma bir kuma? parças? üzerinde "be? y?ld?z do?udan do?ar, Çin'e yarar getirir" karakterleri nak?edilmi?. Çin'in ulusal mücevheri olan bu eser, normal ?artlar alt?nda müzelerde sergilenemiyor. Müze makamlar? ise bu eserin desenlerini kullanarak ta??nabilir ?arj aleti, çanta ve gözlük temizleme bezi gibi birçok hediyelik e?ya üretti. Bununla birlikte Turfan'da yer alan antik ta? ma?aralar?nda Karakoca Krall??? döneminde ya?ayanlar?n figürleri ?eklinde sevimli kuklalar da sat?l?yor.

Xinjiang Müzesi, 2017 y?l?ndan bu yana 6 kategoride 300'den fazla hediyelik e?ya tasarlad?. Tüm bu e?yalar, Xinjiang'?n uzun geçmi?i ve zengin kültür birikiminden ilham al?narak üretildi. Xinjiang'daki di?er müzeler de son y?llarda yerel kültür kaynaklar?n? kaz?yarak yenilik dolu birçok hediyelik e?ya ile vitrinlerini süsledi. Xinjiang Qiuci Ara?t?rma Merkezi, Qiuci kaya resimleri desenli ba? örtüleri tasarlad?. Turfan Müzesi ise kültürel yenilik merkezi açt?. Merkezde geli?tirilen kültürel yenilik ürünlerinin say?s? birkaç yüzü a?t?.

Xinjiang müzelerinde kültürel yenilik çal??malar?n?n yo?unla?t?r?lmas?, bölgede turizmin geli?mesine büyük dayanak olu?turdu. Turizmciler, bölgede yer alan müzelerde sergilenen tarihi eserlerden ilham alarak Xinjiang'a özgü bir dizi kültür ve turizm ürünü geli?tirdi. Bu ürünlerle ziyaretçilere Xinjiang'?n hikâyeleri anlat?l?rken yeni yükselen sektörlerden biri olan turizmin geli?mesi de h?zland?r?ld?.

星罗棋牌首页 捕鱼大师| 大王来捕鱼首页| 易网棋牌下载| 乐众棋牌首页| 棋牌