<rt id="ysiue"></rt>
<rt id="ysiue"></rt><rt id="ysiue"><xmp id="ysiue">
<rt id="ysiue"><optgroup id="ysiue"></optgroup></rt>
<acronym id="ysiue"></acronym>

Kültür

Çin'deki etnik gruplar? bir bayram? daha co?kuyla kar??l?yor

04.02.2019

Çin'de ya?ayan 56 etnik gruptan vatanda?lar?n ortak bayram? olan geleneksel Bahar Bayram?, Çin Ay Takvimi'ne göre yar?n kutlanacak. Bir bayram? daha ya?am?n?n muhte?em hazz? insanlar?n haf?zalar?na yerle?ecek olan bu bayram gününde herkes uzun geçmi?e dayal? tarih ve kültürle yepyeni bir yeni y?l?n tad?n? ç?karacak. Ulusal kültürü yüre?inde hisseden vatanda?lar, özgün gelenek ve göreneklerine gün geçtikçe dinamizm kazand?rmay? sürdürecek. Bugün ba?layan 7 günlük bayram tatili dolay?s?yla memleketlerine dönerek aile fertleriyle bir araya gelmek, birbirlerine mutluluk dileklerinde bulunmak ve uyum içinde ya?amak, Çinlilerin Bahar Bayram?'ndan alacaklar? en büyük hislerin ba??nda geliyor. Bayram s?ras?nda, k?pk?rm?z? fenerleri asmak, evlerin kap?lar?na mutlulu?u dile getiren süsleri yap??t?rmak, bir araya gelmeyi simgeleyen Jiaozi'yi (mant?) yemek, bayramla?mak ve esenlik dilemek gibi gelenekler Çinliler için vazgeçilmezdir. Bu yo?un kutlama havas? içinde Çinliler, seyahat edip sergileri gezerek, kitap evlerine giderek, panay?rlar? gezerek ülkenin geleneksel kültürünün devam?n? ve bir araya gelme duygular?n? peki?tirir.

Bilindi?i gibi Çin'de Han milliyetinin d???nda ba?ka birçok az?nl?k etnik grubu da kendine özgü kutlama ?ekilleriyle bu geleneksel bayram? kutluyor.

Ülkenin güneyindeki Hainan eyaletindeki bölgelerde Yi etnik grubundan vatanda?lar ya??yor. Yiler Bahar Bayram? s?ras?nda hep birlikte "Axitiaoyue dans?"yla bayram? kutlarlar. Arife gecesinde ise ailece sofra etraf?nda oturarak ?arap içerler, lezzetli yemekler yerler ve yemek s?ras?nda yeni y?l? kutlayan ?ark?lar söylerler. Baz? köylerde kad?nlara olan sayg?y? ifade etmek için yeni y?l?n ilk gününde kad?nlara tatil verilir ve ev i?lerini erkekler yapar.

Ülkenin güneybat?s?ndaki Yunnan ve Sichuan eyaletlerinde ise Pumi etnik grubu ya??yor. Farkl? bölgelerde ya?ayan Pumilerin Bahar Bayram? kutlama tarihi de farkl?d?r. Baz? bölgelerdeki Pumiler Çin Ay Takvimi'ne göre y?l?n 1. ay?n 1. günü, baz?lar? ise 2. ay?n 3. günü yeni y?l? kutlarlar. Arife gecesi önce aile reisi "Kap? Tanr?s?"na dua eder sonra birlik sembolü olan ak?am yeme?ini beraber yerler. Ertesi sabaha kar?? Pumiler bayramla?t?ktan sonra atalar?n? anarlar, ailesinin güvende olmas? ve bol mahsul al?nmas? için dua ederler. Ayn? gün Pumiler ayr?ca 13 ya??na varan erkek çocuklar? için "pantolon giydirme", k?z çocuklar? için "etek giydirme" töreni düzenler. Bu, Pumilere göre yeti?kinlik ça??na geçi? töreni olarak adland?r?l?r. Törene genelde anne ya da day? ba?kanl?k eder. Tören s?ras?nda aile üyelerinin hepsi alevlenmi? mangal?n etraf?nda otururlar. E?er yeti?kinlik ça??na varan çocuk erkek olursa ona uzun pantolon giydirilir ve çocu?un sa? eline b?çak, sol eline gümü? para verilir. Pumilere göre, gümü? para hayat yolunun, b?çak ise kahramanl???n sembolüdür. E?er çocuk k?z olursa, sa? eline küpe ve bilezik gibi süs e?yalar?, sol eline ise çuval bez verilir. Bu, aile yetkisine sahip olmas? ve çal??ma yükümlülü?ünü üstlenmesi gerekti?ini simgeliyor. K?z, ayr?ca din adam?n?n ba?kanl???nda Ocak Tanr?s?'na ve atalar?na ibadet eder. Sonra, k?z?n day?s? ya da annesi, k?z?n uzun elbisesini ç?kartarak, ona k?sa ceket ve pileli etek giydirir. Bunlar bitince herkes k?za hediye vererek, k?z? kutlar. Erkek ya da k?z çocuklar Ocak Tanr?s?'na, akrabalar?na ve arkada?lar?na secde ederler, içki sunup te?ekkür ederler ve bundan sonraki hayat?nda da onlardan koruma ve yard?m isteklerini dile getirirler. Törenden sonra yeti?kinlik ça??na geçen bu gençler kolektif üretim çal??malar?na ve çe?itli sosyal faaliyetlere kat?labilirler.

Ülkenin ortas?ndaki Hubei ve güneybat?s?ndaki Guizhou eyaletlerinde ya?ayan Miao milliyeti Bahar Bayram?'n? "Kejia Y?l?" olarak adland?r?r ve gelecek y?lda güzel iklim ve bol mahsul dilemek için her aile domuz ya da koyun gibi kurbanlar keserler. Bunun yan? s?ra, Miaolar "Bahar ?ark?s?" da söylerler. Bu ?ark?, Miaolar?n bahara olan özlemlerini ve sevgilerini ifade eder.

Di?er bir etnik grup da Gelaolard?r. Gelaolar ülkenin Guizhou eyaletinin bat?s?ndaki bölgelerde ya?arlar. Gelaolar?n Bahar Bayram?'n?n tarihi, örf ve adetleri Han milliyetiyle hemen hemen ayn?d?r. Dolay?s?yla Gelaolar da Hanlar gibi bayrama büyük önem verirler. Gelaolar ya?l? a?aca taparlar. Dolay?s?yla Gelaolar, bayram s?ras?nda a?aca yemek verir. Bu, bayram?n en önemli içeri?ini olu?turur. Gelaolar?n "A?aç Besleme" ya da "A?aca Tapma" gelene?i, dünyadaki her ?eyin ruhu ve can? oldu?una inanmas?ndan kaynaklan?yor. Bayram?n ilk günü "Kaplan Günü" olarak da adland?r?l?r. O günde her aile, pirinçten yap?lan içkiyle et, bal?k ve yap??kan pirinçten yap?lm?? pilav gibi yemekleri yanlar?na al?p da?lardaki a?açlara tap?nmaya giderler. Da?a ç?kan kalabal?k, en yüksek ve eski a?ac? seçerek, a?aca tap?nma töreni düzenler. Tören s?ras?nda ki?iler a?ac?n önünde ka??t para ve tütsü yakar, diz çöküp a?aca ibadet eder. ?badet bitince, baz? ki?iler a?aç kabu?unu üç yerinden keser, a?ac?n kesilen yerine et ve pilav doldurup, içki döker ve sonra kesilen yeri k?rm?z? ka??tla kapat?r. A?açlara yemek verirken, farkl? a?aca farkl? sözler söylerler. Örne?in, e?er yemek verdi?i a?aç meyve a?ac? olursa, bu a?aca "Pilav verdim ka??k ka??k, et verdim topak topak sen de bol bol meyve ver" diyerek iyi hasat dile?inde bulunurlar. A?aca tap?nma töreninden sonra ki?iler bir araya gelerek bayram? kutlarlar.

Bir di?er etnik grup ise Hezheler. Hezheler Bahar Bayram? s?ras?nda gündüz yüzme, kay?kla gezme ve halat çekme gibi çe?itli sportif yar??malar yaparken, ak?amüstü nehrin iki yakas?ndaki aç?k havada bir araya gelerek, ?enlik ate?i yak?p birlik sembolü olan ak?am yeme?ini beraber yerler. Hezheler yemekten sonra el ele vererek türkülerin e?li?inde ku?u dans?, saman dans? ve def dans? gibi danslar ederler. Hezhelerin 10'dan fazla çe?itte türküsü bulunur. Kula?a ho? gelen türküler, Hezhe milliyetinin ya?am?n?n her yönünü yans?t?r. Bayram?n kutland??? günlerde, tüm köy halk?, sevince bo?ulur.

Bir ba?ka etnik grup da Tujialar. Tujialar Bahar Bayram?'n? Hanlardan bir gün önce kutlar. Bayram?n kutland??? günlerde Tujialar, çe?itli kutlama etkinlikleri düzenler. Bu etkinlikler, genellikle birkaç gün hatta onlarca gün sürer. El sallama anlam?na gelen "Baishou" dans?n?n yap?ld??? salon, bayram s?ras?nda en kalabal?k yere dönü?ür. Tujialar?n ya?ad?klar? her köyde bir dans salonu bulunur. Bayram günü Tujialar, bayram yeme?ini erken yedikten sonra, yepyeni elbiseler giyerek, ne?e içinde el sallama dans? yapmak için salona ak?n ederler.

S?rada Çin'in kuzeybat?s?ndaki Helongjiang eyaletinde ya?ayan Elunchun etnik grubundan vatanda?lar var. Y?lba?? sabah? genç Elunchunlar ilk önce aile büyüklerine bir bardak ?arap sunarak sayg?yla selam vererek, yeni y?l?n? kutlar, daha sonra ayn? ku?aktan olanlar kar??l?kl? kadeh kald?rarak birbirlerine mutluluk ve bol ?ans dileklerinde bulunur. Kahvalt? sonras? herkes bölgedeki meydanda bir araya gelerek at ve okçuluk yar??? gibi etkinlikler düzenleyerek ne?e içinde bayram? geçirirler.

Son olarak da ülkenin Helongjiang eyaletinde ya?ayan Dawo'er etnik grubunun bayram kutlamas? var. Dawo'er milliyetinden gençler y?lba?? sabah?, büyükleri ziyaret ederek büyüklere olan sayg? ve iyi bayram dileklerini sunarlar, birlikte bayram kahvalt?s? yaparlar. Ard?ndan gençler bir araya gelerek ellerini tencere diplerindeki siyah küllere bat?rarak arkada?lar?n?n yüzlerine sürerler. Güzel k?zlar s?k s?k delikanl?lar taraf?ndan "gri k?z" haline getirilir. Söylentilere göre, bu adet yeni y?lda bereket ve mutluluk dilemek anlam?na geliyor. Böylece herkes kahkahalar içinde bayram?n getirdi?i ne?e ve mutluluk denizinde yüzüyor.

Kutlamalar?n ne?eyle ve görkemli bir ?ekilde ba?lad??? bugünlerde tüm vatanda?lar?n Bahar Bayram? co?kusunu sevdikleriyle payla?arak, sa?l?kl?, huzurlu ve mutluluk dolu bir yeni y?la girmelerini dileriz, nice senelere…

星罗棋牌首页 云海棋牌下载| 好来棋牌app| 66捕鱼首页| 京城会赌博| 英皇棋牌下载