<rt id="ysiue"></rt>
<rt id="ysiue"></rt><rt id="ysiue"><xmp id="ysiue">
<rt id="ysiue"><optgroup id="ysiue"></optgroup></rt>
<acronym id="ysiue"></acronym>

Kültür

Xinjiang'daki evler

05.12.2018

Xinjiang'daki evlerin çok de?i?ik biçimler vard?r. Ancak bu evleri iki ana kategoriye ay?rmak mümkündür. Biri, hayvanc?l?k bölgelerinde kullan?lan evler, di?eri ise tar?m bölgelerindeki evlerdir.

Hayvanc?l?k bölgelerindeki evler, az say?daki ah?ap ev d???nda genellikle çad?r biçimindedir. Ta??nmas? ve kurulmas? kolay olan çad?rlar, hayvanc?l??a dayal? ya?am tarz?na uygundur. Xinjiang'da hayvanc?l??a dayal? ya?am sürdüren Mo?ol, Kazak, K?rg?z ve Taciklerin çad?rlar?, birbirlerinden farkl?d?r. Ancak en belirgin fark, Mo?ol çad?rlar? ile Kazak çad?rlar? aras?nda görülür. Kazak çad?rlar?, dire?i ark biçiminde oldu?u için yuvarlakt?r. Buna kar??n Mo?ol çad?rlar?, dire?inin dik olmas? nedeniyle kö?elidir. Günlük e?yalar aras?ndaki farkl?l?klara kar??n bütün çad?rlar?n içi hemen hemen ayn?d?r. Çad?rlar?n arka k?sm?, oturma ve yatak odas? olarak, ön k?sm? ise depo olarak kullan?l?r.

Farkl? etnik gruplara mensup çobanlar, ilkbahar, yaz ve sonbhar? çad?rlarda, k??? ise toprak, ta? veya ah?ap evlerde geçirirler.

Tar?m bölgeleri ile ?ehirlerdeki evler ise çok daha özenle yap?lm??t?r. Örne?in Uygurlar?n evleri, genellikle dikdörtgen ?eklindedir. Evlerin tavan? ise meyve ve tah?llar?n kurutulmas? için düzdür. Evlerde topraktan yatak, duvarlarda da yiyecek ve günlük e?yalar koymak için delikler vard?r. Uygurlar, duvarlara kilim asmay?, yere hal? sermeyi sever. K???n evlerin ?s?tmas? mangalla sa?lan?r. Ayr?ca Uygur evlerinde çiçek, meyve a?ac? ve üzüm yeti?tirmek için avlu vard?r.

Xinjiangl? Xibolar?n evlerinin çe?idi fazlad?r, hem çad?rlar?, hem de sabit evleri vard?r. Xibo evlerinin tavan?nda genellikle havaland?rma için bir delik bulunur. Evlerde oda say?s? genellikle üçtür. Evlerin do?u ve bat? cephelerindeki odalar yatak odalar?, ortas?ndaki odalar ise mutfak ve yemek odas? olarak kullan?l?r. Ayr?ca evlerin avlular?nda yuvarlak veya kö?eli küçük ambar da bulunur.

Davurlar?n evi, genellikle da? ete?inde veya akarsular?n k?y?lar?nda kurulur. Avlanmay? seven Davurlar, evlerinin duvarlar?n? ku? tüyleri ve hayvan derileriyle süslemeyi sever.

Pamir Yaylas?'nda ya?ayan Taciklerin evleri, genellikle alçakt?r. Yüksekçe yerlerde bulunan Tacik evleri, daha çok ta? ve ottan yap?l?r. Evlerin etraf?ndan çit i?levi gören duvarlar vard?r.

星罗棋牌首页 长鸿棋牌游戏| 966棋牌首页| 388棋牌平台| 官方赌博游戏app| 嘻哈捕鱼官网